12. maj, 2020 14:48

LOKALNA SAMOUPRAVA: 12. seja občinskega sveta

LENDAVA: Občinski svet je na 12. redni seji potrdil zaključni račun proračuna za lansko leto, svetniki in svetnice so obravnavali predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, ustavili postopek za ustanovitev podjetja Lendava 2025, strinjali so se z odvzemom priznanja Občine Lendava Benu Misji, niso pa podali soglasja k imenovanju Jožefa Horvatha za direktorja Zavoda za turizem in razvoj Lendava.

POTRJEN ZAKLJUČNI RAČUN

Kot je razvidno iz poročila zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2019 v prihodkih in odhodkih ni bilo večjih razhajanj s sprejetim proračunom, zato so ga svetniki in svetnice tudi potrdili. Nekaj projektov, ki niso bili izvedeni v preteklem letu, so prenešeni v leto 2020; večina teh je že v izvedbeni fazi oz. se pripravlja dokumentacija in pridobiva potrebna dovoljenja. Odgovore na vprašanja in pripombe svetnikov pa bo občinska uprava pripravila in podala v pisni obliki.

SPREMEMBA ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

Občinski svetniki so v drugi obravnavi sprejeli predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, ki med drugim predvideva dodatno širitev dejavnosti, kar omogoča racionalizacijo stroškov delovanja občinske uprave in večje povezovanje stroke. Delovanje organa skupne občinske uprave treh občin ima za Občino Lendava, kakor tudi za drugi dve občini, to je občino Dobrovnik in občino Kobilje, predvsem pozitivne finančne posledice na proračun.
Za širitev dejavnosti so se občine soustanoviteljice odločile zaradi sprememb Zakona o financiranju občin, na podlagi katerega bodo deležne tudi višjega sofinanciranja iz državnega proračuna. Poglavitni cilji odloka so: racionalizacija stroškov, strokovnost in učinkovitost delovanja nalog na območju vseh treh občin, ureditev stanja v okolju in zadovoljstvo občanov. Predlog odloka morata potrditi še soustanoviteljici, Občina Dobrovnik in Kobilje.

ZAUSTAVLJEN POSTOPEK USTANOVITVE PODJETJA LENDAVA 2025 D.O.O.

Lendava se ni uvrstila v drugi krog izbora za naziv Evropske prestolnice kulture 2025, zato ni več pogojev in potreb za ustanovitev podjetja, neprofitne družbe z omejeno odgovornostjo z imenom Lendava 2025. S sklepom občinskega sveta so tako ustavili postopek ustanovitve podjetja za potrebe priprave in izvedbe projekta Evropska prestolnica kulture 2025 in zaradi vzpostavitve pregledne, jasne in transparentne strukture upravljanja in izvajanja projekta.
Poročilo o  izvajanju projekta EPK 2025, skupaj s finančnim delom, bo občinskemu svetu predstavljeno na prihodnji seji.

ODVZEM PRIZNANJA BENU MISIJI

Občina Lendava je lansko leto ob občinskem prazniku Benu Misji za izjemne športne dosežke v borilnem športu taekwondo podelila priznanje Občine Lendava v skladu z Javnim razpisom za podelitev priznanj Občine Lendava ter na podlagi prejete pobude Mestne skupnosti Lendava in soglasja Bena Misje h kandidaturi. Glede na nova dejstva, ki so v nasprotju z razlogom podelitve priznanja, je Občina Lendava v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Lendava pričela s postopkom odvzema priznanja. Na predlog župana in po predhodnem mnenju Komisije za statutarno pravna vprašanja in občinska priznanja  je odvzem občinskega priznanja  potrdil še občinski svet.

IMENOVANJE DIREKTORJA ZAVODA ZA TURIZEM IN RAZVOJ LENDAVA

Občinski svet Občine Lendava k imenovanju Jožefa Horvatha iz Lendave za direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava ni podal soglasja. Svet Zavoda za turizem in razvoj Lendava je zato  na petkovi 6. redni seji sprejel sklep, s katerim se za vršilca dolžnosti direktorja, za obdobje največ enega leta oziroma do izbire novega direktorja, potrjuje Roka Petjeta, mag. ekonomskih in poslovnih ved, ki je zaposlen na zavodu.

Seja Občinskega sveta zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov v gledališki in koncertni dvorani,  da so vsi prisotni lahko vzdrževali primerno razdaljo, zagotovljena so bila tudi vsa druga zaščitna sredstva za prisotne.

Foto: Tomaž Galič

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test