23. julij, 2020 15:49

LOKALNA SAMOUPRAVA: S seje občinskega sveta

LENDAVA: Občinski svet je včeraj na 13. redni seji med drugim obravnaval prenos lastniškega deleža občine Lendava v odlagališču odpadkov Dolga vas, se seznanil s poročilom o polletnemu izvrševanju proračuna,  se seznanil tudi z razvojnim projektom nastanitvenih kapacitet v okviru razpršenega Hotela Vinarium ter sprejel sklep, da zaradi prenehanja koncesije Save Turizma za izvajanje ambulantne fizioterapije v Thermal Resort Lendava, začasno koncesijo prevzame javni zavod Zdravstveni dom Lendava.

PRENOS LASTNIŠKEGA DELEŽA V ODLAGALIŠČU ODPADKOV DOLGA VAS

Občinski svet na včerajšnji seji ni sledil predlogu župana Občine Lendava Janeza Magyarja, da se 47,08 odstotni delež, ki v naravi predstavlja odlagališče v Dolgi vasi, prenese na Center za ravnanje z odpadki Puconci. Tako so že v preteklosti storile vse ostale soustanoviteljice CEROP-a; skupaj 26 občin, od tega tudi 6 občin Upravne enote Lendava v letu 2014, ki so bile solastnice odlagališča v Dolgi vasi. Odločitev svetnikov, ki so glasovali proti predlogu (Drago Nađ, Janez Somi, Eva Šabjan, Gyöngyi Horvat, Nataša Horvat, Dejan Süč, Rahela Hojnik Kelenc, Igor Kulčar in Ferenc Horváth), bo v naslednjih 30. letih povzročila finančne posledice v občinskem proračunu zaradi vzdrževanja zaprtega odlagališča in vseh ostalih naloženih ukrepov v skladu z zakonodajo. Poleg navedenih stroškov se bodo že od dneva zaprtja odlagališča (predvidoma v mesecu novembru) začeli občanom v romskem naselju in delu naselja Dolga vas na vplivnem območju odlagališča, obračunavati stroški komunalnih storitev, ki na letnem nivoju znašajo okrog 22 tisoč evrov. Vse te stroške bi ob prenosu lastništva v prihodnje prevzel CEROP.

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA

Občina Lendava je v skladu z Zakonom o javnih financah na občinskem svetu poročala o izvajanju proračuna v prvem polletju. Delež realiziranih prihodkov v tem obdobju znaša slabih 4,4 milijone evrov, delež odhodkov pa nekaj manj kot 3,8 milijona evrov, presežek prihodkov nad odhodki je tako dobrih 630 tisoč evrov, zato se Občini ni bilo potrebno zadolževati; kar ji v višini 800 tisoč evrov omogoča potrjeni proračun.

Kljub svetovni pandemiji in posledično upadu gospodarske rasti je Občina aktivirala ves kadrovski potencial, da bi sledila zastavljenim ciljem pri realizaciji letnega proračuna. Tako je z odprodajo (pretežno kmetijskih zemljišč) realizirala slabih 40 tisoč evrov prihodkov in slabih 350 tisoč evrov iz transfernih prihodkov (sredstva RS, EU in drugih javno-finančnih institucij).

V prvih šestih mesecih je Občina Lendava aktivirala večje projekte z ocenjeno vrednostjo nekaj več kot milijon evrov in z uspešnimi pogajanji sklenila pogodbe za izvedbo teh projektov v višini nekaj manj kot 870 tisoč evrov. Med te projekte spadajo komunalno opremljanje zemljišč ob Ledavi, v okviru projekta IronCurtainCycling so to glamping nastanitvene enote pri Kolesarskem centru Murania v Čentibi in postavitev kolesarskih počivališč in polnilnic za električna kolesa, izgradnja in ureditev javne razsvetljave ter zamenjava neustreznih svetilk, obnova cestne infrastrukture v Čentibi, sanacija brežine pri Centru za zaščito in reševanje Lendava in nabava pohištva za center, ureditev dvorišča pri Hrvatskem domu na Glavni ulici, gradbena dela za elektrifikacijo parkirišča pri Dvojezični srednji šoli Lendava in sofinanciranje nabave gasilskega vozila za Prostovoljno gasilsko Kapca ter projektiranje prizidka pri Dvojezični osnovni šoli I Lendava.

Občina Lendava je kljub velikemu izpadu prihodkov iz naslova turistične dejavnosti in nenačrtovanim stroškom zaradi COVID-19 v prvem polletju (skoraj 120 tisoč evrov manj kot v istem obdobju 2019) zagotovila potrebna sredstva za normalno delovanje zavodov s področja socialne varnosti, vzgoje in izobraževanja, zagotovila podporo tako starejši kot mlajši populaciji, ni pa zanemarljivo, da je v tem času Občina zaključila tudi razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva, na katerega je prispelo 53 vlog.

OBČINSKI SVET PODPRL NADGRADNJO PROJEKTA RAZPRŠENEGA HOTELA VINARIU

Občinski svet se je na seji seznanil tudi s poročilom Zavoda za turizem in razvoj Lendava o izvajanju projekta o razvoju nastanitvenih kapacitet v zidanicah, razpršenega Hotela Vinarium.

Razpršeni hotel Vinarium je še ena zgodba o uspehu na področju turizma v občini Lendava, za kar je Zavod za turizem in razvoj Lendava prejel tudi priznanje Pomurske turistične zveze za profesionalno delo na področju turizma.
Ker gre za dobro zastavljen in voden projekt, ki v okolju kaže vidne rezultate, je Občinski svet podprl predlog župana, da zavod z aktivnostmi nadaljuje ter jih še nadgradi, s ciljem povezovanja tudi drugih ponudnikov in širjenja mreže vinskih kleti v Lendavskih goricah.

ZAČASNI PREVZEM KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE FIZIOTERAPIJE

Občinski svet Občine Lendava je včeraj podprl tudi predlog župana, da zaradi prenehanja koncesije za izvajanje ambulantne fizioterapije v Termah Lendava družbi Sava Turizem d.d. do odločitve o novem koncesionarju začasno koncesijo v skladu z zakonodajo prevzame javni zavod Zdravstveni dom Lendava, vendar največ za obdobje enega leta.

Z začasnim prevzemom koncesije za opravljanje fizioterapije bo občanom občine Lendava ponovno omogočena fizioterapija na dosedanji lokaciji in ne bo potrebe, da bi občani naše občine koristili te storitve v drugem kraju.

Tudi novi lastnik Thermal Resort Lendava je županov predlog prijazno sprejel in tako bo do podelitve nove koncesije (uradni postopki po izkušnjah lahko trajajo tudi več kot pol leta) izvajanje fizioterapije prevzel Zdravstveni dom Lendava.

Foto: Tomaž Galič
 

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test